Ο θεματικός Τουρισμός έχει πολλές μορφές και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του επισκέπτη – τουρίστα με το φυσικό περιβάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις περιφέρειες, τους δήμους και τις κοινότητες και να προωθήσει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ενισχύουν οικονομικά και κοινωνικά τις περιοχές συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών, καθώς και προστατεύοντας το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου. Ο θεματικός τουρισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω αναφερόμενες
ειδικές μορφές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
1. Συνεδριακός – Εκθεσιακός τουρισμός
2. Αστικός τουρισμός
3. Αρχαιολογικός τουρισμός
4. Πολιτιστικός τουρισμός
5. Θρησκευτικός τουρισμός
6. Χιονοδρομικός τουρισμός
7. Θαλάσσιος τουρισμός
8. Εκπαιδευτικός τουρισμός
9. Ιαματικός και θεραπευτικός τουρισμός
10. Θεραπευτικός τουρισμός
11. Αγροτουρισμός
12. Γεωτουρισμός
13. Οικοτουρισμός
14. Ιατρικός τουρισμός
15. Γαστρονομικός Τουρισμός
16. Οινοτουρισμός
17. Θεματικά πάρκα ψυχαγωγίας
18. Ταξιδιωτικά Γραφεία Εναλλακτικού Τουρισμού
19. Τουρισμός περιφέρειας
20. Τουρισμός υπαίθρου